Regulamin Ferii na sportowo w Gryf Arenie

Home / Bez kategorii / Regulamin Ferii na sportowo w Gryf Arenie
 1. Organizatorem „Ferii na sportowo w Gryf Arenie” jest Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Gryficach.
 2. Uczestników ferii zimowych obowiązuje niniejszy regulamin oraz regulamin hali widowiskowo-sportowej Gryf Arena. Zgłoszenie dziecka do udziału w feriach oraz w szczególności wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją tych regulaminów.
 3. Rodzic / Opiekun dokonuje zgłoszenia dziecka  na zajęcia organizowane w pierwszym lub w drugim tygodniu ferii zimowych 2019 r. :

-poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia w siedzibie PCSiR Gryf Arena.

 • Liczba miejsc w grupach jest ograniczona (15 uczestników). O zakwalifikowaniu Uczestnika do grupy decyduje kolejność zgłoszeń
 • Rodzic / Opiekun, osoba dorosła jest zobowiązany do podania Organizatorowi prawdziwych i aktualnych danych oraz informacji potrzebnych do realizacji usługi zgodnie z Regulaminem.
 • W zajęciach organizowanych w ramach Ferii na sportowo w Gryf Arenie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 6 do 12 lat.  Podstawą uczestnictwa w nich jest wypełnienie zgłoszenia Uczestnika zajęć.
 • Zajęcia organizowane w ramach Ferii na sportowo w Gryf Arenie trwają 5 dni, od poniedziałku do piątku. Organizator zapewnia opiekę nad Uczestnikami Zajęć od godziny 10:00 do godziny 14:00.
 • Uczestnik może być odbierany z zajęć wyłącznie przez Rodzica / Opiekuna lub osobę upoważnioną, po okazaniu dokumentu. Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
 • Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem osób prowadzących według programu Ferii na sportowo w Gryf Arenie.
 • Uczestników Zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody prowadzącego zajęcia przedmiotów będących własnością Organizatora
 • Rodzic / Opiekun wyraża zgodę na robienie zdjęć podczas zajęć realizowanych w ramach Ferii na sportowo w Gryf Arenie. Zgoda Rodziców / Opiekunów na ich publikację na stronie internetowej, Facebooku oraz w PCSiR jest dobrowolna.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub zniszczone przez Uczestników Zajęć, wskazuje jednocześnie, aby uczestnicy nie przynosili cennych przedmiotów na zajęcia.
 • Za zniszczenia dokonane przez Uczestnika Zajęć w hali Gryf Arena lub na zewnątrz, jego Rodzice / Opiekunowie zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy wyrządzonej szkody.
 • Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do udziału w aktywnościach organizowanych w  ramach realizacji programu Ferii na sportowo w Gryf Arenie i stosowania się do poleceń osób prowadzących zajęcia. Uczestnicy nie mogą opuszczać siedziby Organizatora, ani oddalać się od grupy podczas zajęć poza siedzibą PCSiR.
 • Organizator gwarantuje Uczestnikom Zajęć bezpieczne warunki uczestniczenia we wszystkich aktywnościach oraz miłą i życzliwą atmosferę podczas zajęć.
 • Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do poszanowania godności rówieśników i dorosłych, bezpiecznego zachowania oraz przestrzegania norm społecznych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zajęć w ramach Ferii na sportowo w Gryf Arenie uwzględnionych w programie „Ferii na sportowo w Gryf Arenie” w sytuacji niewystarczającej liczby uczestników, o czym zobowiązuje się powiadomić Rodziców / Opiekunów, którzy zgłosili dzieci na zajęcia.
 • Dla własnego komfortu,  Uczestnicy Zajęć mogą przynosić obuwie zmienne oraz / lub skarpety antypoślizgowe do zabaw.
 • We wszelkich sprawach formalnych niepełnoletnich uczestników reprezentują ich Rodzice / Opiekunowie
 • W salach podczas zajęć mogą przebywać jedynie  osoby prowadzące zajęcia oraz Uczestnicy Zajęć.
 • Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer przez osoby nieupoważnione przez Organizatora w siedzibie Dziecięcej Akademii Rozwoju jest zabronione.
 •  W siedzibie Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, posiadania i zażywania narkotyków lub innych środków odurzających oraz przebywania na jej terenie osób pod wpływem alkoholu  lub środków odurzających.