Regulamin

Home / Regulamin

REGULAMIN IMPREZY „ROZTAŃCZONE MIKOŁAJKI 2018”REGULAMIN IMPREZY „ROZTAŃCZONE MIKOŁAJKI 2018” GRYF ARENA

ORGANIZATOR

1. Organizatorem wydarzenia pn. Roztańczone Mikołajki 2018 jest Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji Gryf Arena w Gryficach.

MIEJSCE I TERMIN
1. Impreza o charakterze sportowo-rekreacyjnym zostanie przeprowadzona w hali widowiskowo-sportowej Gryf Arena w Gryficach przy ulicy Piłsudskiego 35, dnia 6 grudnia 2018 r. w godzinach 16:20 do 20:00

ZASADY OGÓLNE
1. Impreza skierowana jest dla dzieci z  Powiatu Gryfickiego, a udział w imprezie ma charakter dobrowolny.
2. Udział w imprezie jest bezpłatny.
3. Dzieci będące uczestnikami imprezy tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Rodzic lub opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za udział dziecka w konkurencjach sportowych i rekreacyjnych.
5. Za szkody materialne spowodowane przez uczestnika w imprezie odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.
6. Organizator nie odpowiada za zagubienie, zniszczenie bądź kradzież wartościowych przedmiotów uczestników imprezy.
7. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zasad przeciwpożarowych.
8. Rodzice / opiekunowie prawni uczestników imprezy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy sportowo-rekreacyjnej „Roztańczone Mikołajki 2018” oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi dot. imprezy.
9. Każdy uczestnik konkurencji sportowych ma obowiązek posiadać obuwie i strój sportowy.
10. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest słuchać i wykonywać prośby i polecenia animatorów, pracowników Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji oraz służb porządkowych.
11. Organizator zabezpiecza opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
12. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika imprezy oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
13. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu oraz regulaminu hali widowiskowo-sportowej Gryf Arena w Gryficach.

UCZESTNICTWO
1. Dziecko można zapisać na udział  w „Roztańczonych Mikołajkach 2018” w Powiatowym Centrum Sportu i rekreacji Gryf Arena w Gryficach.
2. Warunkiem zapisania dziecka na uczestnictwo podczas imprezy sportowo-rekreacyjnej „Roztańczone Mikołajki 2018” jest wypełnienie deklaracji.
3. Dokonując zgłoszenia poprzez zadeklarowanie uczestnictwa w imieniu osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny oświadcza tym samym, że:
a) Akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu imprezy,
b) Stan jego zdrowia umożliwia mu udział w konkurencjach, zabawach przewidzianych w ramach imprezy i nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w imprezie,
c) Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przeprowadzenia imprezy,
d) Wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku oraz dzieci biorących udział w imprezie na stronach internetowych, portalach społecznościowych, mediach, itp.

UWAGI KOŃCOWE
1. Zapisy na paczki będą prowadzone w Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji od 4 grudnia w godzinach 7:30-15.00.
2. Zapisy na paczki będą prowadzone dla dzieci, które nie ukończyły 10-tego roku życia.
3. Ilość paczek jest ograniczona.
4. Odebranie paczki jest możliwe tylko w dniu imprezy „Roztańczone Mikołajki 2018”.