Regulamin biegu ulicznego Gryf Arena Run

Home / Regulamin biegu ulicznego Gryf Arena Run

„V Gryf Arena Run 2022”

Regulamin

1. Cel zawodów:

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
 • promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej;

​2. Organizatorzy:

 • Starostwo Powiatowe w Gryficach

3. Współorganizator

 • Sport-time Łukasz Przybysz
 • Klub Sportowy Chrobry Gryfice

4. Termin i miejsce:

 • Gryfice  15.05.2022 (niedziela) godz. 13:10 – Start Biegu OPEN
 • Biegi Dzieci od godz.10:40
 • Start / Meta – Hala Gryf Arena ul.Piłsudskiego 35

5. Partnerzy i media:

 • Superportal24
 • Egryfice.pl
 • Gryfickie Echa

6. Zasady uczestnictwa:

 • w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
 • zawodnicy w wieku poniżej 18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem.
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu ,, V Gryf Arena Run” oraz dokumentowania zawodów.

7. Uczestnictwo:

 • zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie www.sport-time.com.pl
 • termin zgłoszeń internetowych:

– do 09.05.2022 (poniedziałek) do g. 23:59 – opłata startowa – 40 zł

 • W dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach 10,00 – 12,15 (jeśli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit zawodników – (150 osób) –  50 zł
 • wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 • Zgłoszenie jest ważne w momencie uiszczenia opłaty startowej. Przelewy za opłatę startową wykonuje się podczas rejestracji poprzez system płatności Dotpay.
 • Organizator ogłasza limit startujących Bieg główny 5 km – 150 osób (opłaconych)
 • Każdy zawodnik, zarejestruję się i dokona wpłaty do 30.04.2020 będzie mógł sam zdecydować co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię / nazwisko / pseudonim – OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW
 • Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi
 • Zawodnicy, którzy dokonają przelewu w dniu 10.05.2020r. lub później powinni posiadać przy sobie dowód wpłaty

8. Trasa oraz dystans biegu:

 • Dystans: 5 km ulicami miasta Gryfice

9. Pomiar czasu:

 • Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-time – www.sport-time.com.pl
 • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 • zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);
 • każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.
 • każdy uczestnik musi dobiec do punktu kontrolnego, gdzie zostanie zarejestrowany na kamerze, na trasie obowiązuje ruch prawostronny

10. Klasyfikacja końcowa:

BIEG GŁÓWNY 5 KM

 • W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek
 • Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja mieszkańców powiatu Gryfice (kobiet i mężczyzn)
 • Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika.
 • Po biegu będzie wydrukowana klasyfikacja końcowa z uzyskanymi czasami, oraz na stronie www.sport-time.com.pl

11. Nagrody:

 • w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchar, medal, dyplom, nagroda rzeczowa
 • w kategorii powiat Gryfice za zajęcie I miejsca (osobno kobiety i mężczyźni) – nagroda rzeczowa
 • każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy odlewany medal
 • każdy kto ukończy bieg otrzyma bon na posiłek regeneracyjny
 • każdy uczestnik otrzyma w pakiecie startowym suplement diety
 • wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg rozlosowane zostaną wartościowe nagrody rzeczowe
 • po biegu organizator przewiduje piknik rodzinny (grill, pieczenie kiełbasek)

12. Zasady finansowania:

 • koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

13. Postanowienia końcowe:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
 • Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;

14. Kontakt:

BIEGI DZIECI
 

1. Zgłoszenia, informacje dodatkowe  – Hala Gryf Arena, Mariusz Dąbrowski

2. Program minutowy:

 • 10:40 przedszkolaki DZIEWCZYNKI (2015 i młodsi) – dystans 100 m
 • 10:50 przedszkolaki CHŁOPCY (2015 i młodsi) – dystans 100 m
 • 11:00 1-3 klasy szkoły podstawowej DZIEWCZĄT (2011-2013) – dystans 200m
 • 11:10 1-3 klasy szkoły podstawowej CHŁOPCY (2011-2013) –  dystans 200m
 • 11:20 4-6 klasy szkoły podstawowej DZIEWCZĄT (2008-2010) – dystans 400m
 • 11:30 4-6 klasy szkoły podstawowej CHŁOPCY (2008-2010) – dystans 400m
 • 11:40 7-8 klasy szkoły podstawowej DZIEWCZĄT (2006-2007) – dystans 600m
 • 11:50 7-8 klasy szkoły podstawowej CHŁOPCY (2006-2007) – dystans 600m
 • 12:00 DEKORACJE

3. Nagrody:

 • Każdy kto ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal i słodki upominek
 • Za miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej puchary lub nagrody rzeczowe