Regulamin biegu ulicznego Gryf Arena Run

Home / Regulamin biegu ulicznego Gryf Arena Run

Regulamin Zawodów „IV Gryf Arena RUN”

1. Cel zawodów:
– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
– promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;
– umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej;

​2. Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Gryficach

3. Współorganizator
Sport-time Łukasz Przybysz
Klub Sportowy Chrobry Gryfice

4. Termin i miejsce:
Gryfice  23.05.2021 (niedziela) godz. 13:10 – Start Biegu OPEN
Biegi Dzieci od godz.11:00
Start / Meta – Hala Gryf Arena ul.Piłsudskiego 35

5. Partnerzy i media:

Superportal24
Egryfice.pl
Gryfickie Echa
AktivonSport

6. Zasady uczestnictwa:

W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
Zawodnicy w wieku poniżej 18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu ,, IV Gryf Arena Run” oraz dokumentowania zawodów.

7. Uczestnictwo:

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie www.sport-time.com.pl
Termin zgłoszeń internetowych:
– do 18.05.2021 (poniedziałek) do g. 23:59 – opłata startowa – 30 zł

W dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach 10,00 – 12,15 (jeśli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit zawodników – (150 osób) –  40 zł
wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu opłaty startowej !!!
Organizator ogłasza limit startujących Bieg główny 5 km – 150 osób (opłaconych).
Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto:
Klub Sportowy Chrobry Gryfice nr konta: 40 9376 0001 0029 4887 2001 0001

W tytule wpłaty prosimy podać:
NAZWISKO, IMIĘ, DATĘ URODZENIA z dopiskiem „IV Gryf Arena Run”

Każdy zawodnik, zarejestruję się i dokona wpłaty do 30.04.2021 będzie mógł sam zdecydować co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię / nazwisko / pseudonim – OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW.
Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Zawodnicy, którzy dokonają przelewu w dniu 10.05.2021r. lub później powinni posiadać przy sobie dowód wpłaty.

8. Trasa oraz dystans biegu:

Dystans: 5 km ulicami miasta Gryfice

9. Pomiar czasu:

Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-time – www.sport-time.com.pl.
Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);
Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.
Każdy uczestnik musi dobiec do punktu kontrolnego, gdzie zostanie zarejestrowany na kamerze, na trasie obowiązuje ruch prawostronny.

10. Klasyfikacja końcowa:

BIEG GŁÓWNY 5 KM

W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek.
Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja mieszkańców powiatu Gryfice (kobiet i mężczyzn).
Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika.
Po biegu będzie wydrukowana klasyfikacja końcowa z uzyskanymi czasami, oraz na stronie www.sport-time.com.pl.

11. Nagrody:

  • w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchar, medal, dyplom, nagroda rzeczowa.
  • w kategorii powiat Gryfice za zajęcie I miejsca (osobno kobiety i mężczyźni) – nagroda rzeczowa.
  • każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy odlewany medal.
  • każdy kto ukończy bieg otrzyma bon na posiłek regeneracyjny.
  • każdy uczestnik otrzyma w pakiecie startowym suplementy od firmy AktivonSport.
  • wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg rozlosowane zostaną wartościowe nagrody rzeczowe.
  • po biegu organizator przewiduje piknik rodzinny (grill, pieczenie kiełbasek).

12. Zasady finansowania:

Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

13. Postanowienia końcowe:

Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;

14. Kontakt:

Przybysz Łukasz tel. 889 613 393 email: inzynier89@o2.pl
Dąbrowski Mariusz 665 133 137 email: gryfarena.sport@gmail.com

BIEGI DZIECI
1. Zgłoszenia, informacje dodatkowe  – Hala Gryf Arena, Mariusz Dąbrowski
tel. 665 133 137, e-mail: gryfarena.sport@gmail.com

2. Program minutowy:

10:40 przedszkolaki DZIEWCZYNKI (2014 i młodsi) – dystans 100 m
10:50 przedszkolaki CHŁOPCY (2014 i młodsi) – dystans 100 m
11:00 1-3 klasy szkoły podstawowej DZIEWCZĄT (2011-2013) – dystans 200m
11:10 1-3 klasy szkoły podstawowej CHŁOPCY (2011-2013) –  dystans 200m
11:20 4-6 klasy szkoły podstawowej DZIEWCZĄT (2008-2010) – dystans 400m
11:30 4-6 klasy szkoły podstawowej CHŁOPCY (2008-2010) – dystans 400m
11:40 7-8 klasy szkoły podstawowej DZIEWCZĄT (2006-2007) – dystans 600m
11:50 7-8 klasy szkoły podstawowej CHŁOPCY (2006-2007) – dystans 600m
12:00 DEKORACJE

3. Nagrody:

Każdy kto ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal i słodki upominek.
Za miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej puchary lub nagrody rzeczowe.