Regulamin

Home / Regulamin

Regulamin Hali Widowiskowo-Sportowej GRYF ARENA

Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania hali widowiskowo-sportowej położonej w Gryficach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35, zwanej w dalszej części regulaminu „halą”.

§ 2

 • Hala przeznaczona jest do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego, treningów i rozgrywek sportowych oraz organizowania imprez rekreacyjno-sportowych, kulturalnych, wystawienniczych, oświatowych, artystycznych i innych o charakterze publicznym.
 • Hala może służyć także do przeprowadzania spotkań i imprez o charakterze zamkniętym.

 § 3

 • Właścicielem hali jest Powiat Gryfice w Gryficach.
 • Zarządcą hali jest Starostwo Powiatowe w Gryficach.
 • Starosta wyznacza Zarządzającego obiektem.

§ 4

Zajęcia w hali odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

§ 5

Hala jest czynna:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 2000;
 • w sobotę w godz. 1000 – 1800.

Po uzgodnieniu z Zarządzającym obiektem dopuszcza się możliwość korzystania z hali w innych godzinach niż ustalone w ust.1.

§ 6

 1. Pomieszczenia hali mogą być udostępniane osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia zawartej z Powiatem Gryfickim.
 2. Wejście na halę i korzystanie z pomieszczeń odbywa się na podstawie podpisanej umowy.
 3. Umowa określa szczegółowe zasady udostępniania hali, w tym zwłaszcza cel udostępnienia hali, udostępnianą przestrzeń, czas udostępnienia i wysokość opłat.
 4. Zarządzający obiektem na wolne pomieszczenia w hali może ogłosić przetarg.
 5. Osoby zainteresowane wynajęciem, dzierżawą lub użyczeniem pomieszczeń hali powinny zgłaszać się do Zarządzającego obiektem, który przygotowuje umowę.

§ 7

Wszyscy przebywający na teranie hali zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych.

§ 8

 1. Na terenie hali zabrania się:
 • wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem;
  wnoszenia środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 • przechodzenia lub przebywania w miejscach niedozwolonych, a także tarasowania przejść, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych;
  zakłócania spokoju lub porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do takich zachowań;
 • wnoszenia lub spożywania alkoholu – z wyjątkiem miejsc, w których sprzedaż, podawanie  i spożywanie alkoholu odbywa się zgodnie z zezwoleniem określonym w odrębnych przepisach – a także przebywania na terenie hali w stanie nietrzeźwości;
 • palenia tytoniu;
 • wprowadzania psów i innych zwierząt, z wyłączeniem psów-przewodników osób niewidomych oraz psów służb porządkowych i Policji;
 • przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku;
 • niszczenia lub uszkadzania urządzeń i innego wyposażenia;
 • umieszczania – bez zgody Zarządzającego obiektem – na budynku, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń;
 • prowadzenia, bez posiadania stosownych uprawnień oraz w oparciu o umowę, o której mowa w § 6, sprzedaży towarów lub kart wstępu oraz prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych;
 • innych czynności, które mogą być powodem zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających na terenie obiektu bądź mogą doprowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia.

2. W umowie na korzystanie z hali lub jej pomieszczeń może wynikać zwolnienie z zakazów określonych w ust. 1.

§ 9

 1. Za korzystanie z hali pobierane są opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką wg Załącznika nr 2.
 2. Opłata, o której mowa w ust. 1, powinna zostać wpłacona przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach lub gotówką w kasie Starostwa w terminie określonym w umowie. Sprawy rozliczeń finansowych kar i odszkodowań będzie regulowała dana umowa.
 3. Umowa na korzystanie z hali lub pomieszczeń określa udzielenie zniżki lub odstąpienie od opłat, które może nastąpić na wniosek zainteresowanych podmiotów oraz grup zorganizowanych, w szczególności szkół, klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji.

Zasady udostępniania i korzystania z sal sportowych w czasie zajęć, treningów i rozgrywek sportowych

§ 10

1. Z części sportowej hali, na którą składają się hala główna, szatnie i inne pomieszczenia przeznaczone do organizacji zajęć i treningów, korzystać mogą podmioty uprawnione na podstawie zawartej umowy w szczególności:

 • placówki oświatowe znajdujące się na terenie Powiatu Gryfickiego w obecności nauczyciela;
 • kluby sportowe, stowarzyszenia oraz fundacje z terenu Powiatu Gryfickiego w obecności trenera lub instruktora;
 • zakłady pracy, instytucje i organizacje;
 • osoby fizyczne w zorganizowanych grupach sportowych.

2. Z widowni hali korzystać mogą kibice-widzowie wyłącznie podczas rozgrywek sportowych.

§ 11

1. Na hali głównej przebywać i korzystać z jej urządzeń mogą wyłącznie osoby upoważnione, o których mowa w § 6.
2. Podczas zajęć, treningów i rozgrywek korzystający z hali głównej zobowiązani są do:

 • używania odpowiedniego stroju oraz odpowiedniego obuwia;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali;
 • punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć;
 • utrzymania czystości hali;
 • zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie;
 • podporządkowania się poleceniom zarządzającego.

3. Z sal sportowych w trakcie zajęć korzystać nie mogą osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, a także osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.
4. Za grupy odbywające zajęcia w hali głównej pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie (trenerzy, instruktorzy, kierownicy), zarówno w zakresie przestrzegania przepisów porządkowych, wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków podopiecznych.

§ 12

1. Podczas rozgrywek sportowych kibicom-widzom zakazuje się:

 • wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów, w tym zwłaszcza wtargnięcia na płytę główną;
 • rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami;
 • używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa i obrażania jakichkolwiek osób;
 • zaśmiecania terenu hali;
 • wywieszania flag lub transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych;
 • zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe lub organa Policji.

2. Podczas rozgrywek sportowych pełną odpowiedzialność za kibiców, w zakresie przestrzegania przepisów porządkowych, wyrządzonych szkód materialnych oraz wszelkich nieszczęśliwych wypadków ponosi organizator rozgrywek.

Przepisy końcowe

&13

W przypadku organizacji imprez masowych organizator imprezy jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i ponosi pełną odpowiedzialność za organizację przebieg imprezy.

&14

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu hali niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego lub sądowego.

&15

Osoby korzystające z hali zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.

&16

W razie łamania regulaminu przez grupy korzystające z hali Zarządzający ma prawo wykreślić grupę z harmonogramu na czas nieokreślony.

Opłaty za korzystanie z hali widowiskowo – sportowej:

§ 1

 1. Wynajem całego boiska hali głównej na 1 godzinę – 80 zł
 2. Wynajem 1/3 boiska hali głównej na 1 godzinę – 40 zł
 3. Wynajem całego boiska hali głównej wraz z trybunami pod wydarzenia/zawody sportowe na 1 godzinę– 150 zł
 4. Wynajem sali sportów obronnych na 1 godzinę – 40 zł
 5. Wynajem sali konferencyjnej na 1 godzinę – 50 zł

&2

Ceny podane w §1, ust. 1-3 obejmują korzystanie z szatni i natrysków

&3

Zwalnia się z opłaty szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryficki.

§ 4

Zniżka opłaty za udostępnienie na cele sportowe hali „Gryf Arena” może zostać udzielona:

 1. Szkołom i palcówkom oświatowym, znajdującym się na terenie Powiatu Gryfickiego – w wysokości 50 % opłaty;
 2. Klubom sportowym, stowarzyszeniom oraz fundacjom z terenu powiatu gryfickiego – w wysokości 50 % opłaty;
 3. Osobom niepełnosprawnym – w wysokości 50 % opłaty;
 4. Zakładom pracy z terenu powiatu gryfickiego, które zadeklarowały na podstawie pisemnej umowy korzystanie z obiektu co najmniej raz w tygodniu przez okres co najmniej 3 miesięcy – w wysokości 25 %wysokości opłaty;
 5. Udzielenie zniżki lub zwolnienie z opłaty udzielane na warunkach określonych w § 9 ust. 3 Załącznika nr 1 wymaga okazania dokumentu stwierdzającego okoliczności uzasadniające udzielenie zniżki lub zwolnienie z opłaty, w szczególności legitymacji o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, legitymacji ucznia, emeryta, rencisty.
 6. W przypadku klubów sportowych, stowarzyszeń i placówek oświatowych udzielenie zniżki opłaty wymaga przedłożenia dokumentu stwierdzającego status prawny uzasadniający udzielenie zniżki.

&5

Opłata za wynajem hali w celu innym niż sportowy każdorazowo określana jest w umowie w zależności od charakteru imprezy i ilości godzin.

&6

Opłaty za wynajem można dokonać:

 1. W formie gotówkowej dokonując wpłaty w kasie Starostwa Powiatowego w Gryficach w godz. 800 –1500.
 2. W formie przelewu, dokonując wpłaty w kasie Banku Gospodarki Żywnościowej – Oddział Gryfice na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 742030 0045 1110 0000 0054 3040.
 3. W formie bezgotówkowej, dokonując przelewu bankowego na konto o którym mowa w ust. 2, należy podać numer umowy.

Pobierz Uchwałę Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie uchwalenia regulaminu użytkowania hali widowiskowo-sportowej Gryf Arena